• 2014           Univerzitet u Travniku, BiH

Stekla zvanje docenta iz oblasti psiholoških nauka

  • 2013           Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH

Odbranila doktorsku tezu “Objektni odnosi u psihoanalitičkoj psihoterapiji agorafobije i paničnog poremećaja” te stekla zvanje doktora psiholoških nauka

  • 2007          Filozofski fakultet Univerzitet u Banjaluci, BiH

Odbranila magistarsku tezu “Evaluacija autogenog treninga sa verbalnim suportivnim intervencijama u tretmanu anksioznih poremećaja” i stekla zvanje magistra psihologije

  • 2005          Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, BiH

Položila specijalistički ispit i stekla zvanje specijaliste psihijatrije

 

  • 1999          Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, BiH

Diplomirala sa prosječnom ocjenom 8.97